Excel – grādu/minūšu/sekunžu pārvēršana decimālskaitļu grādu vērtībās

ģis /

LĢIA vietvārdu datubāzē esošo informāciju var izmantot datu attēlošanai uz kartes. Svarīgākā informācija ir ģeogrāfiskās koordinātas un identifikators.

Vietvārds jeb ģeogrāfiskais nosaukums

Vietvārds (ģeogrāfiskais nosaukums, toponīms, vietas nosaukums) ir īpašvārds, kas nosauc konkrētu ģeogrāfisku objektu, piemēram, Gauja, Gaiziņš, Valka utt.

1.solis – datu atlase.

Piemērā ir atlasīti visi Latvijas ezeri. Ģeogrāfiskās koordinātas ir norādītas grādos, minūtēs un sekundēs. Datus jāsaglabā xls formātā.

2.solis – vba funkcijas izsaukšana.

Microsoft Visual Basic for Applications pielāgotā funkcija grādus, minūtes, un sekundes pārvērš leņķī, kas formatēts kā decimāla vērtība.

Function Convert_Decimal(Degree_Deg As String) As Double
‘ Declare the variables to be double precision floating-point.
Dim degrees As Double
Dim minutes As Double
Dim seconds As Double
‘ Set degree to value before “°” of Argument Passed.
degrees = Val(Left(Degree_Deg, InStr(1, Degree_Deg, “°”) – 1))
‘ Set minutes to the value between the “°” and the “‘”
‘ of the text string for the variable Degree_Deg divided by
‘ 60. The Val function converts the text string to a number.
minutes = Val(Mid(Degree_Deg, InStr(1, Degree_Deg, “°”) + 2, _
InStr(1, Degree_Deg, “‘”) – InStr(1, Degree_Deg, _
“°”) – 2)) / 60
‘ Set seconds to the number to the right of “‘” that is
‘ converted to a value and then divided by 3600.
seconds = Val(Mid(Degree_Deg, InStr(1, Degree_Deg, “‘”) + _
2, Len(Degree_Deg) – InStr(1, Degree_Deg, “‘”) – 2)) _
/ 3600
Convert_Decimal = degrees + minutes + seconds
End Function

Lai lietotu šo funkciju, iepriekš saglabātajā Excel dokumentā jānospiež taustiņu kombinācija ALT+F11, lai palaistu Visual Basic redaktoru.
– Izvēlnē Ievietot jāizvēlas Modulis.
– Moduļu lapā jāievada funkcijas Convert_Decimal koda paraugs.
– Vēlamajā šūnā jāievada formula: =Convert_Decimal() (ievavās norādot pārveidojamos datus).

Rezultātā tiks iegūtas koordinātas LKS-92 TM formātā.

Koordinātas

Koordinātu precizitāte ir atbilstoša 1:50 000 mēroga kartei. Katram objektam koordinātas ir fiksētas tikai vienā punktā. Laukumveida objektam tas ir objekta teritorijas aptuvenā centrā (piemēram, ezera centrā). Upei – ietekas vietā. Ja upes ieteka atrodas ārpus Latvijas teritorijas, tad koordinātu punkts var atrasties arī vietā, kur upe šķērso Latvijas robežu.

Saistītie resursi:
microsoft.com/213449
vietvardi.lgia.gov.lv